Enter your keyword

Terms&Conditions

 Правила за ползване на  сайта регулиращи взаимоотношенията между Абб Крафтс ЕООД, с адрес на регистрация  София, ул. Алабин 2., ЕИК 204783396, представлявано от Евелина Несторова, наричан по долу  ТЪРГОВЕЦЪТ, и клиентите, наричани по долу КЛИЕНТА/КЛИЕНТИТЕ,  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ     на магазина           „https://abbcrafts.com”,        наричан по долу  „Е-МАГАЗИН”

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.Наименование на ТЪРГОВЕЦА: Абб Крафтс ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Алабин 2

3. Данни за  кореспонденция:  Email: office@abbcrafts.com  ,  тел: +359899309605

4. Вписване в публични регистри: ЕИК 204783396,

5. Удостоверение      за      администратор      на      личните      данни № 431958.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Е-МАГАЗИН  e   достъпен  на  адрес  в Интернет https://abbcrafts.com, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Е-МАГАЗИН стоки, включително следното.:

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на –Е-МАГАЗИН и   използване   на   допълнителните   услуги   за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Е-МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на Е-МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Е-МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Е-МАГАЗИН, съгласно поддържаните                      от    Е-МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават  информация  за  нови  стоки  предлагани  от  Е-МАГАЗИН;

6Да бъдат  уведомявани  за  правата,  произтичащи  от  закона  предимно  чрез интерфейса на страницата на Е-МАГАЗИН в Интернет;

По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИTE договор за покупко-продажба на стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса на сайта стоки.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Е-МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ТЪРГОВЕЦА на адреса на Е-МАГАЗИН в Интернет.

Цената за доставката не е включена в цената на стоките.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени   от   лицата,   посочени   в   данните,   предоставени   от   ПОТРЕБИТЕЛЯ   при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп

КЛИЕНТИТЕ използват интерфейса на Е-МАГАЗИН за да сключват договор за покупка на стоките, които ТЪРГОВЕЦЪТ предлага.

КЛИЕНТЪТ е страна по договора, съгласно информацията, дадена в персоналния профил на КЛИЕНТА.  За избягване на съмнения, това са данните в профила, направен от КЛИЕНТА по време на процеса на регистрация.

Двете страни приемат, че договорът е подписан, в момента в който регистрацията на КЛИЕНТА бъде потвърдена.

ТЪРГОВЕЦЪТ  изпраща продуктите с куриер, на посочен от КЛИЕНТА адрес. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи вина, ако посоченият адрес е грешен.

КАК ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА:

1. Регистрирайте се на abbcrafts.com

2. Отидете на Вход, и влезте в системата, за да направите поръчка.

3. Изберете желаните продукти и ги добавете в кошницата;

4. Дайте данни за доставка.

5. Изберете метод за плащане.

6. Потвърдете поръчката;

Общите условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  от  20  май  1997  година относно  защитата на потребителя по  отношение на договорите от разстояние.

Основните характеристики и цената на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА са определени в профила на всяка стока на сайта на Е-МАГАЗИН.

Цената за доставка, не е включена в цената на стоката. Информация за цената на доставката е достъпна на адрес:…….

Начините на плащане са описани тук.

Информацията,  предоставяна  на  ПОТРЕБИТЕЛИTE  по  този  член  е  актуална  към момента на визуализацията ѝ на сайта на ТЪРГОВЕЦА на Е-МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

ТЪРГОВЕЦЪТ  посочва  преди  сключването  на  договора  общата  стойност  на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.   

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14  календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Правото на отказ  не се прилага в следните случаи:

За връщане на стоки, които са използвани, и са с нарушен търговски вид

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ТЪРГОВЕЦА.

Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ТЪРГОВЕЦА на Е-МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

Terms&Conditions

ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

ТЪРГОВЕЦЪТ декларира на сайта си Декларация за поверителност на адрес: https://abbcrafts.com/privacy policy

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ТЪРГОВЕЦА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Е-МАГАЗИН, които имат регистрация.

ТЪРГОВЕЦЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ТЪРГОВЕЦА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ТЪРГОВЕЦА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по този ред не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

ТЪРГОВЕЦЪТ публикува тези общи условия на адрес https://abbcrafts.com/terms&conditions, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Настоящите  общи  условия  и  договора  на  ПОТРЕБИТЕЛЯ  с  ТЪРГОВЕЦА  се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на    заличаване   на   регистрацията   на   ПОТРЕБИТЕЛЯ            в     сайта   на Е-МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете оказани в договора.

Ако срокът не е дефиниран, същите ще бъдат изпратени в разумен срок – не по-дълъг от 30дни.

КЛИЕНТЪТ трябва да удостовери, че стоката е в добро състояние, в момента на получаване. Ако това не е така – следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА в срок от 24 часа.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на https://abbcrafts.com